top of page

Group

Public·23 members

Uhlale Ekhona


Izinhlangano ezisebenzisa i-Veritas Backup Exec zingabheka ku-ExaGrid Tiered Backup Storage ukuze uthole izipele zasebusuku. I-ExaGrid ihlezi ngemuva kwezinhlelo zokusebenza eziyisipele ezikhona, njenge-Veritas Backup Exec, ehlinzeka ngezipele ezisheshayo nezithembeke kakhudlwana nokubuyisela. Kunethiwekhi esebenzisa i-Veritas Backup Exec, ukusebenzisa i-ExaGrid kulula njengokukhomba imisebenzi eyisipele ekhona kusabelo se-NAS ohlelweni lwe-ExaGrid. Imisebenzi eyisipele ithunyelwa ngokuqondile isuka kuhlelo lokusebenza oluyisipele ku-ExaGrid ukuze kwenziwe isipele kudiski.
Uhlale EkhonaYazi bathini: Abanayo impendulo. Lezi zigebengu uma bekuya ngami bekuzofanele zonke lezikhulu zibuyele emuva. Kunento abayenzayo kulowa Mnyango. Ufika manje uthole kunaloDDG, kuyasa kunomunye, bayashintshana - kuthiwe lo usaphenywa. Akubuywa nizotshelwa. Izimali zihambile izigebengu. UNomvula Mokonyane imali bayiqedile bayidla neMabala Noise. Yibona beza la ... [Ubuwelewele.] Awuhlale phansi wena, uyangiphaphela. Hhayi! Lalelani ilungelo lami lokwenza inkulumo-mpikiswano.


... umhlonishwa uSihlalo ukhulumile ngenselelo yesomiso. Isomiso sishaye izwe lonke. Siyasiqonda sonke isomiso. uMnyango kufuneka ngabe uphumile uyagijima izinkalo zonke ukubheka lapho kusekhona leyo mvulana ekhona ukuze amanzi akwazi ukuqoqeka aye emadanyini. Lezi zindawo ezivulekile noko ziyadinga ukuthi uNqgongqoshe akubukele phambili njengoba kunalomklamo waseMzimkhulu. Ngiyathokoza kakhulu. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page